قلب سلیم

قلب و دل حرم خداست. در حرم خدا، غیر خدا را راه ندهید.

عناوین مطالب
صفحه قبل 1 صفحه بعد